سپاه آماده همکاری در روند خدمات رسانی به مناطق زلزله زده خوی است