عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌هادر دی به ۴۱ هزار تن رسید