از سوی وزیر علوم؛
حکم ریاست ۹ دانشگاه و یک پژوهشگاه کشور صادر شد