مشکل آبرسانی همه روستاهای خوزستان تا پایان سال ۱۴۰۲ حل می شود