رئیس سازمان امور دانشجویان:
جذب دانشجویان بین‌الملل یکی از اولویت‌های اصلی وزارت علوم در دولت سیزدهم است