معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
تشكيل هیات اندیشه‌ورزی معاونت پرورشی و فرهنگی