مخبر:
مشکلات اقتصادی کشور ناشی از غفلت در سرمایه گذاری است