مشکلات بزرگی که بر سر راه معادن مازندران وجود دارد