فراخوان کمیته فعالیت‌های فرهنگی نمایشگاه کتاب منتشر شد