رئیس دانشگاه علم و صنعت خبر داد؛
اعطای تسهیلات ویژه به دانشجویان المپیادی