هر تصمیمی که در حکمرانی مبتنی بر مردم نیست، باید حذف شود