دانش بنیان ها زنجیره ارزش غذا را به تکامل و بلوغ می رسانند