معاون برنامه ریزی و توسعه منابع در نشست خبری؛
آزمون استخدامی آموزش و پرورش در اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می‌شود