به میزبانی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری؛
جشنواره فرهنگ اقوام ایرانی برگزار شد