وزیر کار در نشست بررسی عملکرد بانک‌ها:
پرداخت تسهیلات باید پیوست اشتغال داشته باشد