محمد خزائی:
دانش‌آموزان زیارت اولی شهر تهران با بدرقه مسئولین کشوری و لشگری عازم مشهد مقدس شدند