وزیر علوم در همایش سلامت دانشجویی:
برنامه‌های حوزه مشاوره و سلامت باید به تمام ارکان دانشگاه تسری یابد