گروه جهادی دانشگاه شیراز موفق به کسب عنوان بهترین گروه جهادی کشور شد