۶۰ اثر؛ منتخب اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان کشور شدند