اولین کاروان راهیان نور دانشگاه فنی وحرفه ای استان تهران اعزام شد