امام خمینی، فقه را عامل ماندگاری جمهوری می‌دانست/ تحول درونی در حوزه را دنبال کنیم