آرامگاه جامی، میراثی دیدنی و نمادی شایسته از جهان اسلام در تربت جام