رئیس سازمان امور دانشجویان خبر داد:
طراحی سامانه یکپارچه جذب دانشجویان بین الملل در کشور