معاون سازمان بیمه سلامت عنوان کرد؛
جزئیات ۳ سامانه جدید بیمه سلامت/ عقد قرارداد الکترونیک با پزشکان