وزیر آموزش‌وپرورش در گردهمایی تبیین، نقد و اعتباربخشی الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین:
هسته اصلی طراحی برنامه‌ها باید در اجرایی سازی برنامه‌ها حضورداشته باشد