رئیس صندوق رفاه دانشجویان در قدیمی‌ترین و تخصصی‌ترین دانشگاه دریانوردی ایران:
امور رفاهی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریانوردی چابهار ارتقا می‌یابد