میدان داری دانش بنیان های البرز برای تامین نیازهای داخلی در رقابت با رقبای جهانی