طرح های صنعت برق و حوزه اصلاح الگوی مصرف حمایت می شوند