رئیس سازمان بسیج اساتید عنوان کرد؛
ایفای نقش موثر بسیج اساتید در تربیت اساتید تراز انقلاب اسلامی