به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس؛
نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت برگزار شد