وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با وزیر آموزش عالی عراق:
رفت‌وآمدهای علمی، تفاهم بین کشورها را افزایش می دهد