دبیر ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش:
شبکه سازی دینی بین معلمان و دانش آموزان با رویکرد تبیینی مورد تاکید است