یکی از برنامه‌های استعمار، خارج کردن استعدادها از کشورهای جهان سوم است