سال آینده؛
پذیرش دانشجوی بین الملل توسط ۱۵ مرکز علمی کاربردی اجرایی می شود