طلب ۲۰ هزار میلیاردی قطعه سازان از خودروسازان/ کیفیت خودروها ۱۵ درصد بهتر شد