صندوق سرمایه گذاری خصوصی در حوزه زیست فناوری راه اندازی می شود