رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی؛
مأموریت بسیج فرهنگیان، کمک به ارتقای کارآمدی دستگاه تعلیم و تربیت است