رییس دانشگاه اصفهان تاکید کرد:
ضرورت دیپلماسی علمی در تقویت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی