معاون اول رییس جمهور در جشنواره دانشجویان نمونه:
دانشگاهیان و نخبگان مهمترین مولفه اقتدار کشورهستند