ارومیه شتابان در مسیر پایتخت/ خودروهای فراوان و ترافیک های طولانی