اجرای اردو تا پایان اسفند؛
کاروان راهیان نور دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران اعزام شد