شرایط ثبت نام در بزرگترین طرح فروش خودرو/ تحویل خودرو با قیمت روز