سهمیه بنزین نوروزی نداریم / بنزین داخلی کفاف مصرف را می دهد