رییس جمهور به دومین آیین هفته بزرگداشت حکیم نظامی پیام داد