آسبادهای نشتیفان خواف خراسان رضوی، همچنان چشم‌انتظار ثبت جهانی