کشف یک ترکیب طبیعی با پتانسیل درمان بیماری های خود ایمنی