تحقیقات محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نشان داد؛
وجود ظرفیت راه‌اندازی نیروگاه‌های دودکش خورشیدی در کشور