وقتی سالم ترین آتشکده ایران در حصار معادن سنگ اسیر می شود