وزیر علوم در نشست شورای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مطرح کرد:
توزیع متوازن استعدادها باید در بین رشته‌های مختلف صورت گیرد