رئیس پارک علم و فناوری قم از ارتقای پارک این استان به سطح دو خبر داد